TEMASIDE: Vejarbejde i forbindelse med fjernvarmenedgravning

STATUS PÅ FJERNVARMEN I VALHAL

På siden her, kan tidslinien i forbindelse med fjernvarmearbejdet følges.

September 2017

Gravearbejdet afsluttet: Fjernvarmearbejdet er nu helt afsluttet i vores område. Efter flere møder med Forsyningen og entreprenøren er vi nået til enighed om, at vores område kan overdrages.

Vi havde stor utilfredshed med de ødelæggelser som de tunge maskiner har lavet, især på vores fortove, her har MUNCK taget ansvaret og udbetalt det erstatningsbeløb vi havde krævet.

Erstatningskrav  -  Erstatningsbilag.

I 2017/18 vil der blive lavet en 1 års gennemgang på de arealer, hvor der er gravet og der vil ligeledes i 2021/22 blive lavet en 5 års gennemgang. Ved disse gennemgange, kan evt sætninger m.v. påtales og udbedres.

Foreningen vil fra 2018 og frem til 2022 årligt afsætte penge til opretning af alle fortove og SF-kantsten.

I 2018 er det ligeledes planen, i forbindelse med 1 års gannemgangen, at vi i samarbejde med MUNCK og Vordingborg Forsyning lægger nyt asfaltslidlag på Thorsvej og Odinsvej, på hele strækningen.

Asfaltarbejdet og fortovsopretningen ligger i en samlet 5 års plan og beløber sig til ca. 700.000,- ialt.

Marts 2017

Foreløbige "fejl/mangler": Etape 2 og 4, som berørte vores område, skal snart færdigmeldes. Vi har i den forbindelse udarbejdet et dokument med pt 13 punkter, hvor vi påpeger både store og små ting/skader/fejl/mangler som vi ikke finder løst godt nok.

Dokumentet er sendt til Munck og Vordingborg Forsyning.

Dokumentet som det så ud 24. marts 2017 kan ses HER

Januar 2017

Reetablering af vejene genoptages: Brolæggerne er startet på reetableringen af Odinsvej, herefter går turen til Ydunsvej, Freiasvej og de sidste "små"-opretninger i hele området.

Gasledninngern bliver også demonteret, dette vil medføre lidt gravearbejde, ud for de huse, der nu er tilkoblet fjernvarmen.

December 2016

STATUS PR. 22. DECEMBER

Odinsvej 2-8 & 10-16, Ydunsvej: Her mangler opkørslen fra asfalt til SF-sten og der mangler at blive reetableret, dette sker formodentlig først efter nytår, nærmere dato følger.

Freiasvej.

Her mangler opkørslen fra asfalt til SF-sten og der mangler at blive reetableret, derudover er der 2 steder, hvor fortovet mangler at blive belagt.

2 steder på vejen er der stendepot. Arbejdet på Freiasvej afsluttes først i det nye år. Nærmere følger.

Odinsvej.

Indkørslen fra Gammelsøvej, her mangler reetablering.

Asfaltarbejdet, her mangler enkelte opgravninger at blive opfyldt.

Det udførte arbejde er ikke lavet tilfredsstillende, det har vi møde om den 23. december. Reetablering af græs sker først til foråret.

Lokesvej & Baldersvej.

De 2 veje er afsluttet. Her er kun lidt grusbunker tilbage, som grundejerne gerne må sprede ned imellem fliserne.

Opkørslen til Lokesvej mangler.

Thorsvej.

Der er mange ødelæggelser på Thorsvej.

Der kommer først asfalt efter nytår.

Røret til Nornevænget er gjort færdigt i dag, her afventes landmåler før tildækning.

Dele af vejen bruges til maskiner.

Granvej.

Granvej skal efter planen være topfyldt og al afspærring fjernet, i morgen til fyraften.

Thors-siden.

Der kommer vand på anlægget fredag den 23. december 2016.

Odinvej graves op, igen. (8. december 2016)

Gravemaskinen skal igang igen på Odinsvej. Det første stykke, fra Gammelsøvej til Odinsvej 8, er opfyldt med det gamle, våde, jord og skal derfor graves op igen, så der kan komme frisk stabilgrus i renden. Dette arbejde udføres hurtigst muligt.


Vejene fejes. (8. december 2016)

Der kommer fejemaskine og renser fortove og veje for jord/grus/sten.

Fejemaskinen er bestilt af Munck, til fredag den 9. december.

Overgravninger. (8. december 2016)

De 5 overgravninger, på tværs af Thorsvej fyldes med grus og stabil i uge 50.

STOFA mangler også at føre nyt rør under Thorsvej, fra græsfortovet til Lokesvej. Dette arbejde får ingen indflydelse på asfalten, da det er planlagt til at blive skudt under vejen. Det er STOFA der står for denne opgave, som Munck betaler.

Røret fra Thorsvej til Nornevænget, laves også i uge 50.

Lokesvej & Baldersvej. (8. december 2016)

De sidste render på Lokesvej og Baldersvej fyldes med grus og stabil inden for de næste 8 dage, fra dato.

De sidste rør, ankommer i næste uge. (8. december 2016)

De sidste meter rør, som skal bruges til Lokesvej 5, Nornevænget 6 og Nornevænget 7 ankommer senest tirsdag den 13. december. Så snart der er lavet tætningsprøver, dækkes renden igen og vi kan igen gå bagom ved søen.

Brolæggere fra på mandag. (8. december 2016)

Der kommer brolæggere fra mandag den 12. december.

Det er usikkert om de når at reetablere alle vejene inden jul.

De veje der ikke når at få lagt fliserne ned igen, fyldes med stabilgrus, så der kan køres på vejene, og alt afspærringen er væk den 23. december.

Flise-/havearbejdet på grundene, sker sideløbende

Status på det afsluttende arbejde. (5. december 2016)

Graverenderne på alle veje er nu ved at blive fyldt op igen.

De fyldes først med grus omkring fjernvarmerøret, derefter stabilgrus helt til vej nievau.

Stykket på billedet (Odinsvej) skal dog laves om, her har Munck ved en fejl lagt det gamle opgravede jord tilbage i renden og ikke fyldt op med ny stabil, et stykke på ca 20-25 meter.

Der er mange aktører. (5. december 2016)

Det er ikke kun Munck og Vordingborg Forsyning der har været i gang, mange andre har også skulle afslutte deres arbejde, det har givet lidt forsinkelser.

De steder hvor kabler er blevet ødelagt, har TDC, STOFA og SEAS skulle ud og udbedre skaderne. Som den sidste kommer landmåleren og laver dokumentationen over alle rør, samlinger, bøjninger m.v.

Alt dette arbejde er nu afsluttet, lige med undtagelse af antennekablet på Thorsvej, ved Lokesvej. Her skal der skydes/graves nyt kabel på tværs af vejen.

Måske asfalt i renderne inden jul. (5. december 2016)

Muncks asfaltafdeling skal kigge på asfaltskaderne i morgen (6. dec. 2016).

Det er usikkert, om der lægges asfalt i år, eller om det først bliver efter nytår, det ligger dog fast at graverenden gøres 10 cm bredere i begge sider, for at undgå sætninger, inden der lægges "klap-lag". Asfalten fræses af med stor fræser, der med transportbånd skubber det gamle lag direkte op i en lastbil. Den asfalt der lægges nu er en grov type, den bliver fræset ned om 1 år, hvor Munck lægger et lag nyt asfalt på alle deres render. Efter dette år, bør vejen have sat sig det den skal/kan.

Der er enkelte steder, hvor asfalten er revnet et stykke fra selve renden, her forsøger vi at lave en deal med Munck om at disse stykker tages med i samme omgang, for foreningens regning.

Hvis ikke der kommer asfalt på, inden for de kommende dage, vil renderne fyldes helt med stabilgrus og afspærring fjernes.

Brolægger skal reetablere. (5. december 2016)

Munck vil bestille en brolægger til at reetablere alle vores SF-sten-veje.

Der er usikkerhed om hvordan og hvornår de vil gøre det.

Løsning 1. Renderne fyldes helt op med stabilgrus. Dermed kan alt afspærringen fjernes og vi kan køre på vejene som "normalt".

Dette har den fordel, at renden kan nå at tørre lidt og sætte sig, inden der kommer belægning på igen.

Dette har den "ulempe" at vi måske kommer til at ødelægge kanterne og et bredere stykke skal lægges om.

Løsning 2. Renderne fyldes kun op til underkant af belægningshøjde, så kan brolæggeren komme til, så snart de har tid. Dette har den "ulempe" at der så stadig skal stå afspærring og ligge køreplader, måske helt til efter nytår. Det er endnu ikke besluttet, hvilken model de vil benytte.

Varmt vand i rørene. (5. december 2016)

Der kommer fornemtlig vand på rørene på Odinsvej, Freiasvej og Ydunsvej i denne uge.

Thorsvej, Lokesvej, Nornevænget og Baldersvej, her kommer der først vand på rørene lige før jul.

Vi har ønsket et rør fra Thorsvej til Nornevænget (5. december 2016)

Det rør der er lagt fra Lokesvej, bagom til Nornevænget, er ikke stort nok til udvidelse. Vi har derfor spurgt Vordingborg Forsyning til muligheden for at lægge et rør fra renden på Thorsvej til græsstykket på Nornevænget, så ikke der skal graves i Thorsvej, efter vi har lagt nyt slidlag i 2019. Dette er Vordingborg Forsyning positive over for, og har bedt deres rådgivere se på dette.

Vi har lavet lignende aftale på Odinsvej ved nr. 2-8 og i græsstykket ved nr. 11-13, så vi også her undgår vejarbejde i asfalten i fremtiden.

November 2016

Den først udmeldte tidsplan, forsøges alligevel overholdt.

Vordingborg Forsyning har meddelt os at Thorsvej, Lokesvej, Nornevænget og Baldersvej, med stor sandsynlighed alligevel kommer på fjernvarmen i år.

Arbejdet er så småt gået i gang og asfalten er allerede fræset væk i graverenden på Thorsvej.

Forsyningen skriver blandt andet:

"Vi fik en del kritiske henvendelser fra husejere, som var lovet fjernvarme i år, så derfor er det besluttet at forsøge med den oprindelige tidsplan. Beklager de meget forskellige meldinger. I forhold til den nye opdaterede tidsplan fra Munck er tegning 1148 sat ind til at skulle gennemføres fra nu og resten af året - uge 47-uge 51 (og den er de jo allerede en lille smule bagefter). Vi går også ind i en dårligere periode rent vejrmæssigt, så der er selvfølgelig et forbehold for, at vejret kan sætte en stopper for arbejdet."

Den nye installation, udvendig

Det udvendige naturgasskab, skal erstattes af et mindre fjernvarmeskab.

Denne udskiftning er ret overkommelig, for kunder der har et naturgasskab monteret på væggen, det giver straks større udfordringer hvis skabet er indmuret. Forsyningen og MUNCK vil tage ansvaret for at skære i husets sokkel, og en gennemboring kræver god plads. Begge løsninger skal individuelt aftales med Vordingborg Forsyning og VVS'eren.

Den nye installation, indvendig

Indvendigt monteres ny vandvarmer (til højre i billedet) og selve fjernvarme unit'en.

I fjernvarme unit, sidder der en cirkulationspumpe, forbrugsmåler og den elektriske styring af anlægget.

Der monteres udvendig temperaturføler.

Den nye installation, mål

Det udvendige skab måler:

H: 62 cm

B: 35 cm

D: 22 cm

Dele af fjernvarmeprojektet i Neder Vindinge udsat til 2017

Uforudsete ting og meget regn, har fået Munck og Vordingborg Forsyning til at udsætte dele af gravearbejdet i vores område til foråret 2017.

Arbejdet omkring Odinsvej, Freiasvej, Ydunsvej og Gammelsøvej samt Granvej mod banen, Poppelvej og Rønnebærvej blive tilsluttet i år.

Resten af Ndr. Vindinge er udsat til næste år.

Der vil dog alligevel blive gravet på Granvej (mod Næstvedvej), Bøgevej, Koglevej, langs med Næstvedvej og på Ndr. Vindingevej, da det er planen at føre hovedledningen videre til Troldeparken allerede i år. Så vil de efterfølgende gå tilbage og ind ad sidevejene til næste år, med opstart i uge 9 - 2017, alt efter vejret.

Så kom de i jorden

Mandag den 7. november gik maskinerne igang på Odinsvej.

Rørene ligger klar, så der graves på højtryk i de kommende dage. Det er planen at få røret i jorden på Odinsvej og hurtigt dækket det til igen, og så derefter tage Freiasvej, Ydunsvej og de 2 stikveje på Odinsvej.

Der er ialt 8 huse, på de 3 veje, der skal have lagt fjernvarme ind og så kommer et enkelt hus på Baldersvej med fra denne side.

Ifølge tidsplanerne vil arbejdet stå på, på disse veje, frem til midt i december.

Oktober 2016

Skulle give det bedste resultat

Når gravearvejdet på vores veje med SF-sten går igang, kommer det til at se lidt voldsomt ud.

Det er planen at der skal skæres 2 riller i belægningen og de sten der ligger imellem rillerne tages op.

Derefter graves renden i jorden, og kanterne regner de med, bliver holdt af de øvrige SF-sten.

Når der er lagt rør og dækket til med sand og grus, så fjernes alle de sten der er overskåret og de gamle sten (hele) lægges ned igen, i det rigtige mønster. På de sidste meter af renden, vil der blive lagt nye sten.

Efter yderligere forsinkelser

Vordingborg Forsyning sætter, efter yderligere forsinkelser, gravemaskinen i jorden på Odinsvej.

Arbejdet er foreløbig 2 måneder forsinket, i forhold til den første tidsplan fra juli 2016, primært på grund af forurenet jord i området.

Vordingborg Forsyning har meddelt VALHAL Grundejerforening, at gravemaskinerne er lige om hjørnet.

De skriver:

"Som I sikkert har opdaget, så er vi ikke rigtigt kommet i gang hos jer endnu udover nogle jordprøve udtagninger.

Men nu skulle det være så vidt, at vi i løbet af næste uge (uge 42) kommer i gang hos jer. Men med alt muligt forbehold for vind og vejr og forsinkelser i øvrigt (belært af erfaring), så lad os sige i løbet af uge 42 eller 43."

Arbejdet på Odinsvej, Ydunsvej og Freiasvej vil, ifølge tidsplanen, stå på frem til sidst i november.

September 2016

26. september starter gravearbejdet

Vordingborg Forsyning sætter gravemaskinen i jorden på Odinsvej, mandag den 26. september 2016. Arbejdet på Odinsvej, Ydunsvej og Freiasvej vil stå på frem til midt i november. Forsyningens opdaterede tidsplan kan ses HER.

Der skal graves både på kryds og på tværs. På Odinsvej er det planlagt, at rørene skal ligge midt i vejen, altså imellem de 2 store kloakdæksler.

På stikvejen (Odinsvej 10-16) skal der graves ud for nr. 10.

På Ydunsvej er det langs med fortovet (i vejen).

På Freiasvej er det de første 30-40 meter, midt i vejen, derefter er det langs fortovet ned til nr. 8, hvor der krydses over og graves langs med hækken ud for nr. 9.

Se hele kabel/graveplanen for vores område HER.

Som altid, kan uforudsete ting komme i vejen for tidsplanen, har Vordingborg Forsyning skrevet til os.

Ny tidsplan

Vordingborg Forsyning har opdateret deres fjernvarmeside, de skriver:

"Vores tidsplan er desværre skredet med 4-5 uger. I forbindelse med opgravningerne, er vi flere steder stødt på uventede forureninger, der har givet lidt udfordringer. Samtidig har vores passage af højspændingsledningerne måtte afvente en afklaring med SEAS-NVE, idet man ikke må grave under sådanne ledninger uden at der slukkes for strømmen. Og det kræver en del planlægning og omlægning af strømmen forinden.

Vores entreprenør forventer at kunne nå at indhente forsinkelsen inden årets udgang - hvis vi ikke støder på flere uforudsete hændelser. Når der foreligger en ny revideret tidsplan, vil den blive lagt på hjemmesiden."

August 2016

For lidt plads

Der er lavet en prøvegravning i græsfortovet på Odinsvej, for at se, om der var plads til fjernvarmen i den side af vejen. Det var der desværre ikke, så fjernvarmen skal graves ned i selve vejbanen. Dette arbejde forventes opstartet i september måned.

Fra vej til hus

Det sidste stykke rør, fra vejen og ind til huset, er dette dobbelt-plast-rør.

Røret er ca. 12 cm i diameter.

Det er fleksibelt og har derfor nemt ved at komme om hjørner m.m. Det kommer på lange ruller og skubbes ind i den gravede rende, der er gravet fra vejen til "fyrrummet"

Sådan ser de ud

Det bliver "tvilling-rør" der skal lægges i jorden på vores veje.

Det betyder mindre gravearbejde, da der "kun" skal et enkelt rør ned, et rør der altså både indeholder frem og tilbageløb.

Røret på Odinsvej er Ø25 (som på billedet) og rørene på de øvrige veje er Ø19. Røret ind til husene er lidt mindre og mere fleksible.

Hjælp til defekt gasfyr

Vordingborg Forsyning står klar til at hjælpe, hvis gasfyret står af inden fjernvarmen er sat i drift.

"Vi har lavet aftaler med VVS'erne om, at de holder fyret kørende, hvis der skulle ske noget med det lige inden vi kommer med fjernvarmen" sagde forsyningens repræsentant på byggemødet i VALHAL Grundejerforening.

Byggemøde

Foreningens kasserer og formand, havde torsdag den 4. august 2016 et "byggemøde" med repræsentanter fra Vordingborg Kommune, Vordingborg Forsyning og entreprenørfirmaet Munck.

Vi fik drøftet gravearbejdet og placeringer af de kommende fjernvarmerør. Vordingborg Forsyning er meget samarbejdsvillig i forhold til at "skade" mindst muligt af vores veje.

De steder hvor det er muligt at grave i fortove bliver dette løsningen.

Vi har tilbudt vores hjælp i forhold til at kunne informere via vores mail og SMS-system, så i graveperioden kan VALHAL også udsende info og statusopdateringer.

Presset tidsplan

Gravearbejdet på etape 1 er allerede 1 uge forsinket, så det rykker også lidt på tidsplanen for de øvrige etaper.

Det kan komme til at betyde at etape 4 (Thorsvej, Lokesvej, Nornevænget og Baldersvej), måske først kommer på i starten af 2017.

Juli 2016

Fotodokumentation

Vi har gennemfotograferet Odinsvej, Freiasvej og Ydunsvej. så vi har et overblik over vejenes tilstand, før gravearbejdet startet.

Munck forsyning, entreprenøren der graver, gør det samme, de tager også billeder af de enkelte indkørsler m.v. hvor de skal i jorden. Som grundejer er det en god ide at gøre det samme, så der er dokumentation for tilstanden før og efter det udførte arbejde.

Juni 2016

Etapeplan

Vordingborg Forsyning har udsendt mail/brev til kommende fjernvarmekunder. De skriver bla.: "Vores projekt vedrørende fjernvarme til Kastrup og Neder Vindinge er nu nået så langt, at vores entreprenør

Munck Forsyningsledninger A/S i løbet af få uger starter på gravearbejdet ude i selve området... Det betyder at vi kommer til at genere ikke mindst færdslen og trafikken i området... Gravearbejdet er inddelt i etaper, så vi ikke generer jer alle sammen på en gang. Den endelige tidsplan er ikke aftalt med entreprenøren endnu, så vi kan ikke sige noget om hvornår vi starter på de enkelte etaper – og dermed heller ikke, hvornår vi forventer at lægge stik ind til de tilmeldte ejendomme." Læs hele brevet og se kortet med etaperne HER

Områdeansvarlig:

Jesper Sandbirk

Lokesvej 3

Tlf.: 20 47 33 44

Michelle Saby

Freiasvej 5

Hold øje med gravearbejdet

på vores veje


Når gravearbejdet går i gang på vores veje, kan det ikke undgås at noget bliver beskadiget. Billederne her er fra gravearbejdet. Bestyrelsen har "før" billeder af alle vores veje, så med disse billeder kan vi hurtigt dokumentere, at det ikke så sådan ud før de gravede.

Bestyrelsen ønsker jeres hjælp til at holde øje med arbejdet. Vi har brug for at I tager nogle billeder, hvis noget ser underligt ud eller bliver ødelagt.

Det bedste er at tage billedet lige i situationen, men tit opdager vi først skaden efterfølgende og må tage billederne der. Frem med telefonen eller jeres digitalkamera, tag 3-4 billeder af situationen og send dem til os. I kan sende til os på 2 måder.

Mail: skade@valhal-gf.dk eller MMS/Mobil: 20473344.

Husk at lave en kort beskrivelse af tid og sted.