Veje og Fortove  |  Love, regler, ansvar og forpligtelser

Medlemmernes opgaver:

Det er til enhver tid grundejerens opgave at stå for: Renhold, ukrudtsbekæmpelse, græsslåning, snerydning og glatførebekæmpelse.

Denne pligt har grundejeren på hele fortovet omkring grunden og halvdelen af kørebanen. Link:  Privatvej's-loven

Foreningens opgaver:

SF-STEN:

Der afsættes hvert år et beløb til reparationer og opretninger af foreningens SF-stenbelagte veje og fortove.

Beløbets størrelse vedtages på den årlige generalforsamling.

REGNVAND:

Grundejerforeningens 43 regnvandsbrønde vedligeholdes og oprenses af foreningen.

Vedligeholdelsen sker løbende, oprensning med slamsuger sker hvert 3. år (eller efter akut-behov) Næste planlagte oprensning er i 2022

ASFALT:

Grundejerforeningen stod for nyt asfalt-slidlag på Odinsvej og Thorsvej i sommeren 2018. I samme forbindelse blev alle vejtriste udskiftet til korrekt model med flydekarm. En samlet udgift på ca. 300.000,-

GADELYS:

Grundejerforeningen driver og vedligeholder områdets 39 gadelamper, efter overtagelsen fra Vordingborg Kommune i 2017.

Der er lavet service- og forsikringskontrakt med SEAS-NVE´s udebelysningsafd.

Opdager du fejl eller mangler på vores gadelamper, så fejlmeld  H E R

Læs mere og se en tidslinie for overtagelsen H E R

VEDLIGEHOLD:

Grundejerforeningen sørger for beskæring omkring

pumpestationen på Odinsvej.

MYRE:

Grundejerforeningen indkøber årligt myregift, som bruges til bekæmpelse af myrer, primært langs asfaltvejene.

Det er langt billigere at bekæmpe end at skulle reparere undermineret og ødelagt vej/fortov. Medlemmer af VALHAL Grundejerforening tilbydes samkøb.

UKRUDT:

Grundejerforeningen bekæmper årligt ukrudt på de steder,

hvor ingen grundejer har forpligtelsen og steder,

hvor ukrudt vil skade flise- og vejbelægning.

OPFORDRING: Skån vores fortove

Grundejerforeningen opfordrer alle medlemmer og deres gæster til at undgå parkering på fortovene, de bliver ødelagt med dyre opretningsreparationer til følge, og så er det desuden ulovligt i Vordingborg Kommune at parkere på fortove.

På forhånd tak.

Tal | Mål | Fakta

 • 7 private fællesveje
 • 39 gadelamper
 • 43 regnvandsbrønde
 • 2511 m2 asfalt
 • 1315 m2 SF-fortov
 • 3199 m2 SF-vej/vendeplads

VALHAL Grundejerforening

Vejens længde

Vejens brede

m2

Fortovets længde

Fortovets brede

m2

Kantsten

Thorsvej (asfalt)

252,5 meter

6 meter

1515
511 meter

Thorsvej (SF-sten)
252,5 meter

1,5 meter

353


Lokesvej

42,8 meter

5,1/12,6  meter

297

64,2 meter

1,2 meter

77

42,8 meter

Norneænget

72,5 meter

5,1/12,6  meter

448

94 meter

1,2 meter

113

72,5 meter

Baldersvej

94 meter

5,1/12,6 meter

558

118,5 meter

1,2 meter

142

94 meter

Odinsvej (asfalt)

166 meter

6 meter

996
338 meter

Odinsvej (SF-Sten)
166 meter

1,5 meter

232


Odinsvej (nr. 2-8)

29,5 meter

5,1 meter

150

Odinsvej (nr. 10-16)

27,5 meter

5,1 meter

140

Odinsvej (nr. 9-13)

50 meter

5,1/12,8 meter

333

72,7 meter

1,2 meter

87

50 meter

Ydunsvej

46,5 meter

5,1/12,6 meter

319

68,4 meter

1,2 meter

82

46,5 meter

Freiasvej

172 meter

5,1/11,9 meter

954

190 meter

1,2 meter

229

175 meter

Læs om privatvejsloven

Klik på BOLIUS logo og læs meget mere

F.eks. om hvilke renholdelsespligter har du som grundejer på privat fællesvej?

Grundejere ved private fællesveje skal renholde fortov, rabatter og kørebane ud for deres ejendom til midten af kørebanen. Ifølge loven om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje omfatter grundejernes renholdelsespligt:

• At fjerne ukrudt.

• At feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer.

• At fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for færdslen.

• At renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb.

• At rydde for sne og glatførebekæmpe færdselsarealer ved at gruse eller salte hurtigst muligt. Som grundejer skal du også sørge for at rydde for sne omkring brandhaner, brand- og politialarmskabe og installationer til trafikregulering.

• At beskære træer og hække, så de ikke generer forbipasserende på fortove, rabatter og veje.

Områdeansvarlig:

Vejudvalget.

FORTOVSUDSKIFTNING

Praktiske informationer og løbende nyheder om projektet.

KLIK PÅ BILLEDET ELLER TEKSTEN

Kontakt gerne foreningens vejudvalg, hvis der er ønsker til opretning eller ligendende som I mener foreningen bør tage sig af.

"Vejarbejde 2019 - 2027"

Foreningen's 9 års fortovs-plan:


2019:

 • Udskiftning af kant og fortovs-sten på Baldersvej, Lokesvej og Nornevænget.


2020:

 • Udskiftning af kant og fortovs-sten på Odinsvej (nr. 9-13) og Ydunsvej.


2022:

 • Udskiftning af kant og fortovs-sten Freiasvej.


2025:

 • Udskiftning af fortov på Odinsvej.


2027:

 • Udskiftning af fortov på Thorsvej.


Senest opdateret fortovs-regnskab kan ses i  DETTE DOKUMENT

Udført arbejde:

2020:

Nye kant og fortovs-sten på Odinsvej 9-13 og Ydunsvej, som del af foreningens 9 års-plan for opretning af fortovene.


2019:

Nye kant og fortovs-sten på Lokesvej, Nornevænget og Baldersvej, som del af foreningens 9 års-plan for opretning af fortovene.


2018:

Udskiftning at de sidste vejbrønde på Thorsvej og Odinsvej


Fuld-asfaltering af Odinsvej og Thorsvej


2017:

Opretning og udskiftning af kantsten lange Thorsvej og Odinsvej. PDF


Asfaltering langs kantsten på Odinsvej, samt udskiftning af 2 vejbrønde til "flyde"


Opretning og udskiftning af enkelte kantsten på Odinsvej (lige side)


2016:

4 regnvandsriste udskiftet på Thorsvej, ifm. fjernvarmeasfaltering.


Montering og opsætning af 4 stk gadelamper. (Lokesvej og Odinsvej)


Ingen opgaver på fortove i år. Vi afventer fjernvarmegravning.


2015:

Vejbrønd på Thorsvej tømt for byggeaffald


Vejbrønde oprenset (3,5 Tons)


11 mindre opgaver udført.

* 2 kantsten på Thorsvej

* 2 meter fortov på Lokesvej

* Regnvandsbrønd på nornevænget

* Manglende sten på Baldersvej

* 2 kantsten om 12 meter fortov på Odinsvej

* Fortov og vejbrønd på Ydunsvej

* Vejbrønd og fortov, ved elskab på Freiasvej


2014:

Opretning af fortov på Odinsvej ud for Freiasvej 1 og for Ydunsvej 2, samt opretning af fortov på Thorsvej ud for Nornevænget 2.


2013:

Opretning af 100 m2 vejbelægning ud for Odinsvej 9-11, samt ny vejbrønd.


2012:

- Opretning af vejbelægning omkring kloarkbrønde på Freiasvej (ud for nr 1-2 og 8-10), Odinsvej (ud for 2-8 og 10-16, samt Lokesvej (ud for 1-2)

- Ca. 250 meter asfaltrevner, påført revneforsegling (NCC)


2011:

Vejbrønde renset (7 tons)